regulamin

Regulamin dostarczania treści cyfrowych w serwisie howgh.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-ty rok życia, przy czym dla osób poniżej 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Operator Płatności – PayLane sp. z o.o., KRS: 0000227278, ul. Norwida 4, 80-280 Gdańsk,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://howgh.pl/regulamin,
 • Serwis – strona internetowa (wraz ze wszystkimi podstronami) dostępna pod adresem https://howgh.pl,
 • Film – każdy film, którego twórcą jest Sprzedawca, zamieszczony w Serwisie,
 • Ograniczenie czasowe – przedział czasu, w którym Kupujący ma przyznany dostęp do odtwarzania Filmu / Filmów,
 • Bilet – kod w postaci ciągu znaków alfanumerycznych, umożliwiający Kupującemu odtwarzenie Filmu / Filmów zgodnie z Ograniczeniem czasowym,
 • Sprzedawca – Radosław Redzik prowadzący działalność gospodarczą J316 Radosław Redzik, NIP: 1231445642, ul. Fiołkowa 6, 05-500 Nowa Wola.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca:
  1. prowadzi sprzedaż dostępu do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym,
  2. świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci dostępu do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do odtwarzania Filmu / Filmów za pośrednictwem Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa obsługująca technikę JavaScript oraz pliki cookies.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Kupujący nie może udostępniać innym podmiotom Biletu / Biletów uzyskanych w procesie zakupu dostępu do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Serwisie.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email szaman@howgh.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres email składającego reklamację.
 11. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Film / Filmy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Filmu / Filmów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Filmu / Filmów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup dostępu do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym

 1. W celu zakupu dostępu do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać w Serwisie Film i kliknąć przycisk „odtwórz” („play”) odnoszący się do wybranego Filmu,
  2. zapoznać się z dostępnymi rodzajami Biletów (w szczególności z liczbą udostępnianych filmów oraz wartością Ograniczenia czasowego w ramach danego Biletu) i kliknąć wybrany Bilet,
  3. po przeniesieniu na stronę z podsumowaniem należy zweryfikować poprawność zamówienia, a następnie wypełnić formularz, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz udzielając niezbędnych zgód i potwierdzeń,
  4. kliknąć przycisk „kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za zamówienie.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony do Serwisu i nastąpi automatyczne odtworzenie zamówionego Filmu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci dostępu do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu, będące jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość, Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zakupu będzie zawierało podstawowe informacje o zamówieniu, w szczególności Bilet.

§ 5
Realizacja dostępu do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym

 1. Zakupiony dostęp do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym można zrealizować w Serwisie w określonym czasie (ograniczenie czasowe jest związane z rodzajem wybranego Biletu).
 2. Zakupiony dostęp do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu dostęp do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostęp do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę dostępu do Filmu / Filmów z Ograniczeniem czasowym, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://howgh.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2019 r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.