darmowe instakursy 📷

załap temat 🧠 w mniej niż minutę ⏱️

szybkie liczenie 💨

sprytne mnożenie przez 5

piętrowy ułamek I

piętrowy ułamek II

mnożenie w pamięci

sekret dla odważnych I

sekret dla odważnych II

niewygodny mianownik

spryciarze tak dodają

odejmuj like a pro

mnożenie na raty

dziel na raty

opowiedz sobie historię

mnożenie przez dzielenie

sztuczki obliczeniowe 🤹

obliczasz? kombinuj!

dziel bez kreski

niewymierność w mianowniku I

niewymierność w mianowniku II

potęgowanie to mnożenie

mnożenie to dodawanie

ułamek jako dzielenie

dzielenie z resztą

cecha podzielności przez 4

cecha podzielności przez 8

cecha podzielności przez 3 i 9

zaplanowane mnożenie

co robi mnożenie przez mały ułamek?

co robi dzielenie przez mały ułamek?

proporcje

wyłączanie czynnika przed nawias I

wyłączanie czynnika przed nawias II

procenty I

procenty II

procenty III

procenty IV

a czemu to tak działa? 🤔

mnożenie obustronne nierówności

wartość bezwzględna I

wartość bezwzględna II

największy wspólny dzielnik

najmniejsza wspólna wielokrotność

związek między NWD a NWW

pierwiastkowanie kwadratów liczb

wewnętrzna logika działań na potęgach

mnożenie potęg to dodawanie wykładników

dzielenie potęg to odejmowanie wykładników

wartość bezwzględna - metoda algebraiczna

potęgowanie potęg to mnożenie wykładników

wartość bezwzględna - metoda graficzna

logika 💡

dodawanie zdań

mnożenie zdań

wynikanie

takie same zdania

prawo de Morgana I

prawo de Morgana II

klamry, układy… to ciągle logika I

klamry, układy… to ciągle logika II

zbiory ⭕⭕

dodawanie zbiorów

mnożenie zbiorów

nierówności zbiorów

dopełnienie

zawieranie

odejmowanie zbiorów

prawo de Morgana I

prawo de Morgana II

logika to kuzynka zbiorów I

logika to kuzynka zbiorów II

logarytm 📜

a co to?

a jak to liczyć?

mnożenie zamienia na dodawanie

dzielenie zamienia na odejmowanie

zmiana podstawy

mnożenie logarytmów

dzielenie logarytmów I

dzielenie logarytmów II

historia wykładnika, który wyszedł przed logarytm

wielkości proporcjonalne ↗️↙️

proporcjonalność prosta I

proporcjonalność prosta II

proporcjonalność odwrotna I

proporcjonalność odwrotna II

wzory skróconego mnożenia ⏱️

kwadrat sumy

kwadrat różnicy

różnica kwadratów

kwadraty - wszystkie razem

sześcian sumy

sześcian różnicy

suma sześcianów

różnica sześcianów

gdzie go użyć? I

gdzie go użyć? II

wzory są podobne I

wzory są podobne II

równania ⚖️

równanie z jedną niewiadomą - jakie może być?

układ z dwiema niewiadomymi - jaki może być?

układy - metoda podstawiania

układy - metoda przeciwnych współczynników

układy - metoda wyznaczników

funkcje i wykresy 📈

dziedzina I

dziedzina II

dziedzina III

dziedzina IV

przesunięcie w poziomie

przesunięcie w pionie

różnowartościowość I

różnowartościowość II

monotoniczność

wzory na malenie I

wzory na malenie II

wzory na rośnięcie

niemalenie funkcji

nierośnięcie funkcji

przecięcie z osią pionową

parzystość funkcji I

parzystość funkcji II

nieparzystość funkcji

punkt na wykresie

funkcje równe I

funkcje równe II

funkcje równe III

funkcja liniowa a prosta

funkcja kwadratowa a parabola

funkcja homograficzna a hiperbola

funkcja liniowa 📏

co robi współczynnik kierunkowy?

przecięcie z osią pionową

szkicowanie I

szkicowanie II

postaci

miejsce zerowe

rosnąca

malejąca

szybko czy wolno I

szybko czy wolno II

funkcja kwadratowa 🟩

postać ogólna

trójkąt zwany deltą I

trójkąt zwany deltą II

współczynniki postaci ogólnej

współczynnik kierunkowy

najlepszy współczynnik kierunkowy ever

uśmiech paraboli

smutek paraboli

postać kanoniczna I

postać kanoniczna II

postać kanoniczna III

postać kanoniczna IV

postać kanoniczna V

postać iloczynowa I

postać iloczynowa II

postać iloczynowa III

postać iloczynowa IV

postać iloczynowa V

postać iloczynowa VI

postać iloczynowa VII

postać iloczynowa VIII

postać iloczynowa IX - najbardziej szalona rzecz ever

charakterystyka postaci

geometria: podstawowe kształty ✏️

odległość I

odległość II

dwusieczna

kąty wklęsłe i wypukłe

figura foremna

symetralna

wklęsłość i wypukłość figur

czy trójkąt może nie istnieć?

kąty - program obowiązkowy

kąty w wielokącie foremnym

kąty w wielokącie jakimkolwiek

symetrie

skala podobieństwa I

skala podobieństwa II

geometria: starożytne twierdzenia 🏺

twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

Pitagoras widzi nie tylko kąt prosty

trójkąt rozwartokątny

twierdzenie Talesa

Tales dzieli odcinki

twierdzenie Talesa a trójkąty podobne

twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa

znane trójkąty I

znane trójkąty II

trójkąt 5-12-13

połowa trójkąta równobocznego I

połowa trójkąta równobocznego II

połowa trójkąta równobocznego III

geometria: wektory ↘️

wektorze, kim jesteś?

punkt + wektor = kolejny punkt

wektor przeciwny

sumowanie wektorów

liczba razy wektor

geometria: okręgi i koła 🟣

co ma koło do okręgu?

styczna

dwie styczne

dwie sieczne

styczna i sieczna

kąt wpisany i środkowy

kąty oparte na łuku

wycinki

skąd się wzięło pi er kwadrat?

geometria: trójkąty 🔺

przystawanie bok-bok-bok

przystawanie bok-kąt-bok I

przystawanie bok-kąt-bok II

przystawanie kąt-bok-kąt I

przystawanie kąt-bok-kąt II

podobieństwo

podobieństwo kąt-kąt-kąt

podobieństwo bok-kąt-bok + skala

podobieństwo bok-bok-bok + skala

przystawanie a podobieństwo

wysokości

środkowe

symetralne boków

dwusieczne kątów

cięcie trójkąta na pół

wzory z okręgiem opisanym

wzory z okręgiem wpisanym

pole, gdy znamy kąt

pole, gdy znamy okrąg wpisany

pole, gdy znamy okrąg opisany

pole, gdy znamy wszystkie boki

geometria: trójkąt prostokątny 📐

wpisany w okrąg

opisany na okręgu

jego wysokość

geometria: intuicje 🔮

jak liczyć pole figury?

wzór na pole trapezu jest powszechny

co jest potrzebne do liczenia pola figury?

trygonometria 😱

kąty w układzie współrzędnych

ujemne kąty

kosmicznie duże kąty

sinus vs cosinus

tangens vs cotangens

co ma sinus do tangensa?

co ma cosinus do cotangensa?

jedynka i coś o tangensie

wzory redukcyjne I

wzory redukcyjne II

twierdzenie sinusów I

twierdzenie sinusów II

twierdzenie cosinusów I

twierdzenie cosinusów II

trygonometria w trójkącie prostokątnym