darmowe instakursy 📷

załap temat 🧠 w mniej niż minutę ⏱️

jeśli filmy nie wyświetlają się poprawnie 🛑, zmień ustawienia prywatności przeglądarki, np.:
✳️ ochrona przed śledzeniem: ścisła ➡️ standardowa
✳️ akceptacja śledzenia ze strony serwisów społecznościowych (filmy są udostępnione na Instagramie 📷)

szybkie liczenie 💨

sprytne mnożenie przez 5

piętrowy ułamek I

piętrowy ułamek II

mnożenie w pamięci

sekret dla odważnych I

sekret dla odważnych II

niewygodny mianownik

spryciarze tak dodają

odejmuj like a pro

mnożenie na raty

dziel na raty

opowiedz sobie historię

mnożenie przez dzielenie

sztuczki obliczeniowe 🤹

obliczasz? kombinuj!

dziel bez kreski

niewymierność w mianowniku I

niewymierność w mianowniku II

potęgowanie to mnożenie

mnożenie to dodawanie

ułamek jako dzielenie

dzielenie z resztą

cecha podzielności przez 4

cecha podzielności przez 8

cecha podzielności przez 3 i 9

zaplanowane mnożenie

co robi mnożenie przez mały ułamek?

co robi dzielenie przez mały ułamek?

proporcje

wyłączanie czynnika przed nawias I

wyłączanie czynnika przed nawias II

procenty I

procenty II

procenty III

procenty IV

zmienna pomocnicza t I

zmienna pomocnicza t II

zmienna pomocnicza t III

zmienna pomocnicza t IV

a czemu to tak działa? 🤔

mnożenie obustronne nierówności

wartość bezwzględna I

wartość bezwzględna II

największy wspólny dzielnik

najmniejsza wspólna wielokrotność

związek między NWD a NWW

pierwiastkowanie kwadratów liczb

wewnętrzna logika działań na potęgach

mnożenie potęg to dodawanie wykładników

dzielenie potęg to odejmowanie wykładników

potęgowanie potęg to mnożenie wykładników

potęgowanie iloczynu

potęgowanie ilorazu

iloczyn potęg

iloraz potęg

trzy role pierwiastka

błąd bezwzględny

błąd względny

logika 💡

dodawanie zdań

mnożenie zdań

wynikanie

takie same zdania

prawo de Morgana I

prawo de Morgana II

klamry, układy… to ciągle logika I

klamry, układy… to ciągle logika II

zbiory ⭕⭕

dodawanie zbiorów

mnożenie zbiorów

nierówności zbiorów

dopełnienie

zawieranie

odejmowanie zbiorów

prawo de Morgana I

prawo de Morgana II

logika to kuzynka zbiorów I

logika to kuzynka zbiorów II

zbiory liczbowe

logarytm 📜

a co to?

a jak to liczyć?

mnożenie zamienia na dodawanie

dzielenie zamienia na odejmowanie

zmiana podstawy

mnożenie logarytmów

dzielenie logarytmów I

dzielenie logarytmów II

historia wykładnika, który wyszedł przed logarytm

wielkości proporcjonalne ↗️↙️

proporcjonalność prosta I

proporcjonalność prosta II

proporcjonalność odwrotna I

proporcjonalność odwrotna II

wzory skróconego mnożenia ⏱️

kwadrat sumy

kwadrat różnicy

różnica kwadratów

kwadraty - wszystkie razem

sześcian sumy

sześcian różnicy

suma sześcianów

różnica sześcianów

gdzie go użyć? I

gdzie go użyć? II

wzory są podobne I

wzory są podobne II

równania i nierówności ⚖️

równanie z jedną niewiadomą - jakie może być?

układ z dwiema niewiadomymi - jaki może być?

układy - metoda podstawiania

układy - metoda przeciwnych współczynników

układy - metoda wyznaczników

równanie z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

równanie z wartością bezwzględną - metoda graficzna

nierówność z wartością bezwzględną - metoda algebraiczna

nierówność z wartością bezwzględną - metoda graficzna I

nierówność z wartością bezwzględną - metoda graficzna II

dwie wartości bezwzględne obok siebie

geometria: podstawowe kształty ✏️

odległość I

odległość II

dwusieczna

kąty wklęsłe i wypukłe

figura foremna

symetralna

wklęsłość i wypukłość figur

czy trójkąt może nie istnieć?

kąty - program obowiązkowy

kąty w wielokącie foremnym

kąty w wielokącie jakimkolwiek

symetrie

skala podobieństwa I

skala podobieństwa II

geometria: starożytne twierdzenia 🏺

twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

Pitagoras widzi nie tylko kąt prosty

trójkąt rozwartokątny

twierdzenie Talesa

Tales dzieli odcinki

twierdzenie Talesa a trójkąty podobne

twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa

znane trójkąty I

znane trójkąty II

trójkąt 5-12-13

połowa trójkąta równobocznego I

połowa trójkąta równobocznego II

połowa trójkąta równobocznego III

geometria: wektory ↘️

wektorze, kim jesteś?

punkt + wektor = kolejny punkt

wektor przeciwny

sumowanie wektorów

liczba razy wektor

geometria: okręgi i koła 🟣

co ma koło do okręgu?

styczna

dwie styczne

dwie sieczne

styczna i sieczna

kąt wpisany i środkowy

kąty oparte na łuku

wycinki

skąd się wzięło pi er kwadrat?

kąt dopisany

czworokąt w okręgu

okrąg w czworokącie

geometria: trójkąty 🔺

przystawanie bok-bok-bok

przystawanie bok-kąt-bok I

przystawanie bok-kąt-bok II

przystawanie kąt-bok-kąt I

przystawanie kąt-bok-kąt II

podobieństwo

podobieństwo kąt-kąt-kąt

podobieństwo bok-kąt-bok + skala

podobieństwo bok-bok-bok + skala

przystawanie a podobieństwo

wysokości

środkowe

symetralne boków

dwusieczne kątów

cięcie trójkąta na pół

wzory z okręgiem opisanym

wzory z okręgiem wpisanym

pole, gdy znamy kąt

pole, gdy znamy okrąg wpisany

pole, gdy znamy okrąg opisany

pole, gdy znamy wszystkie boki

geometria: trójkąt prostokątny 📐

wpisany w okrąg

opisany na okręgu

jego wysokość

geometria: intuicje 🔮

jak liczyć pole figury?

wzór na pole trapezu jest powszechny

co jest potrzebne do liczenia pola figury?

geometria: 3D 🧊

płaszczyzny w przestrzeni

proste w przestrzeni

rzut równoległy

rzut prostokątny

twierdzenie o trzech prostych prostopadłych

trzy proste prostopadłe w praktyce

kąty w przestrzeni

geometria płaska i przestrzeni korzystają z nieco innych słowników

kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną

kąt pomiędzy płaszczyzną a płaszczyzną

jak to się nazywa w bryłach?

prostość i pochyłość graniastosłupa

graniastosłup prawidłowy

prostopadłościan

ostrosłup

ostrosłup prawidłowy

wielościany foremne

ostrosłup prosty

siatka ostrosłupa

ostrosłup z kosmosu I

przekątne w graniastosłupie

ostrosłup z kosmosu II

objętość brył

przekrój bryły

bryły obrotowe

kula i sfera

stożek

walec

objętość kuli, pole kuli

objętość walca i stożka

geometria analityczna 🧠

środek odcinka

długość wektora

długość odcinka

podział odcinka

równania prostej

odległość między punktem a prostą

wzór zastępujący cyrkiel

prostopadłość prostych

równoległość prostych

wzór na pole trójkąta

okrąg vs koło

odczytujemy z rysunku równanie okręgu

równanie kanoniczne okręgu

okrąg i prosta

liczba punktów wspólnych prostej i okręgu

równanie okręgu

wzajemne położenie dwóch okręgów

styczność okręgów

rozłączność okręgów

przecinanie się okręgów

symetria osiowa I

symetria osiowa II

symetria środkowa

jednokładność

jednokładność z ujemną skalą

kartezjański układ współrzędnych

trygonometria 😱

kąty w układzie współrzędnych

ujemne kąty

kosmicznie duże kąty

sinus vs cosinus

tangens vs cotangens

co ma sinus do tangensa?

co ma cosinus do cotangensa?

jedynka i coś o tangensie

wzory redukcyjne I

wzory redukcyjne II

twierdzenie sinusów I

twierdzenie sinusów II

twierdzenie cosinusów I

twierdzenie cosinusów II

trygonometria w trójkącie prostokątnym

Twój pierwszy w życiu wzór redukcyjny

wartości sinusa kąta ostrego

wartości cosinusa kąta ostrego

wartości tangensa kąta ostrego

wartości cotangensa kąta ostrego

wiersz o ćwiartkach

co robi tangens w funkcji liniowej?

kąt w radianach

znane kąty

tangens kwadrat i cotangens kwadrat

sytuacje z sinusem kwadrat i cosinusem kwadrat

dodawanie i odejmowanie kątów

funkcje i wykresy 📈

dziedzina I

dziedzina II

dziedzina III

dziedzina IV

przesunięcie w poziomie

przesunięcie w pionie

różnowartościowość I

różnowartościowość II

monotoniczność

wzory na malenie I

wzory na malenie II

wzory na rośnięcie

niemalenie funkcji

nierośnięcie funkcji

przecięcie z osią pionową

parzystość funkcji I

parzystość funkcji II

nieparzystość funkcji

punkt na wykresie

funkcje równe I

funkcje równe II

funkcje równe III

funkcja liniowa a prosta

funkcja kwadratowa a parabola

funkcja homograficzna a hiperbola

krzywa wykładnicza malejąca

krzywa logarytmiczna malejąca

wykres pierwiastka kwadratowego vs wykres podnoszenia do kwadratu

potęgowanie vs pierwiastkowanie na wykresie

wykładnicza vs logarytmiczna na wykresie

funkcja liniowa 📏

co robi współczynnik kierunkowy?

przecięcie z osią pionową

szkicowanie I

szkicowanie II

postaci

miejsce zerowe

rosnąca

malejąca

szybko czy wolno I

szybko czy wolno II

funkcja kwadratowa 🟩

postać ogólna

trójkąt zwany deltą I

trójkąt zwany deltą II

współczynniki postaci ogólnej

współczynnik kierunkowy

najlepszy współczynnik kierunkowy ever

uśmiech paraboli

smutek paraboli

postać kanoniczna I

postać kanoniczna II

postać kanoniczna III

postać kanoniczna IV

postać kanoniczna V

postać iloczynowa I

postać iloczynowa II

postać iloczynowa III

postać iloczynowa IV

postać iloczynowa V

postać iloczynowa VI

postać iloczynowa VII

postać iloczynowa VIII

postać iloczynowa IX - najbardziej szalona rzecz ever

charakterystyka postaci

wzory Viete'a

skąd się wziął wzór Viete'a na iloczyn?

skąd się wziął wzór Viete'a na sumę?

funkcja wielomianowa 💐

jak wygląda wielomian?

czym są miana w wielomianie?

wielomian małego stopnia

współczynniki wielomianu

iksy w niedowolnych potęgach

dwie postaci wielomianu

postać iloczynowa I

postać iloczynowa II

pierwiastek, miejsce zerowe

równanie to kuzyn funkcji

dzielenie wielomianu przez wielomian

dzielenie metodą Hornera

dzielenie wielomianu zapiszmy jako mnożenie

szkicowanie

funkcja wymierna 🌍

jak poznać funkcję wymierną?

ujemne potęgi nie dają wielomianu

funkcje homo są wymierne

kształt funkcji homograficznej

jak z postaci ogólnej dojść do kanonicznej?

funkcja trygonometryczna 〰️

na czym polega funkcja okresowa?

rozpoznajemy sinusa

wykres cosinusa

wykres tangensa

wykres cotangensa

symetryczność sinusa

symetryczność cosinusa

symetryczność tangensa

symetryczność cotangensa

wartości sinusa i cosinusa

wartości tangensa i cotangensa

funkcja wykładnicza 🚀

jak wygląda wzór funkcji wykładniczej

przekształcamy wzór

minus w wykładniku

wykresy rosnące i malejące

funkcja logarytmiczna 🤓

rosnąca lub malejąca

jak wygląda wzór funkcji logarytmicznej

ciągi liczbowe 🔢

a co to?

przykładowe ciągi

ciąg to też funkcja

metody zapisu ciągów

monotoniczność ciągu

symetria miedzy arytmetycznym a geometrycznym

zapis rekurencyjny

ciąg arytmetyczny na wykresie

ciąg arytmetyczny a funkcja liniowa

monotoniczność ciągu arytmetycznego

druga definicja ciągu arytmetycznego

skąd się wzięła średnia arytmetyczna?

liczenie średniej arytmetycznej

suma wyrazów ciągu arytmetycznego

o co chodzi z ciągiem geometrycznym?

monotoniczność ciągu geometrycznego

ujemny iloraz ciągu geometrycznego

liczenie średniej geometrycznej

dwie definicje ciągu geometrycznego

związek między ciągiem geometrycznym a średnią geometryczną

ciąg geometryczny a funkcja wykładnicza

suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

nietypowa średnia - harmoniczna

zależność między średnimi

szereg, czyli dodawanie wyrazów ciągu

szereg geometryczny

granice ciągów liczbowych ⛔

granica ciągu na wykresie

różnie gatunki granic

definicja granicy ciągu

granica ciągu geometrycznego

twierdzenie o trzech ciągach

nieznane granice ciągów, czyli symbole nieoznaczone

analiza matematyczna 🖥️

granica funkcji w punkcie

granica funkcji w punkcie na wykresie

ciągłość funkcji na wykresie

granice właściwe i niewłaściwe

asymptota pionowa

granica funkcji w obu nieskończonościach

kiedy istnieje na wykresie asymptota pozioma?

różne odmiany granic funkcji

różne odmiany asymptot wykresów funkcji

definicja funkcji ciągłej

przykłady funkcji ciągłych

styczna do wykresu funkcji

o czym opowiada nam pochodna funkcji?

legendarny wzór na liczenie pochodnej

pochodna funkcji rozpoznaje funkcję malejącą

obserwacja, jak pochodna wpływa na wykres funkcji

maksima i minima lokalne funkcji

kombinatoryka 🎲

reguła dodawania i mnożenia

spójniki logiczne, działania na zbiorach, działania na liczbach

cztery historie

permutacje i ich liczba

działanie o nazwie silnia

wariacje bez powtórzeń i ich liczba

wariacje z powtórzeniami i ich liczba

symbol Newtona

kombinacje i ich liczba

ciągi vs zbiory

rachunek prawdopodobieństwa 📝

zdarzenie losowe I

zdarzenie losowe II

funkcja zwana prawdopodobieństwem

aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa

prawdopodobieństwo na diagramach

prawdopodobieństwo klasycznie I

prawdopodobieństwo klasycznie II

doświadczenia wieloetapowe

prawdopodobieństwo warunkowe

prawdopodobieństwo warunkowe na diagramie

prawdopodobieństwo całkowite

prawdopodobieństwo całkowite na drzewie

zdarzenia rozłączne

prawdopodobieństwo sumy zdarzeń

zdarzenia niezależne

statystyka 🧮

statystyka - główne cele

średnia arytmetyczna

mediana

moda (dominanta)

wariancja

odchylenie standardowe